Прием на учениците в I клас – 2016/2017

Публикувано на: 09-03-2012 | в категория : Прием на ученици

0

Редът за записване в І-ви клас на ОУ”Димитър Димов” гр.Пловдив за учебната 2016/2017 година е както следва: Срок за подаване на документи за записване в І - ви клас от 02.06.2016 до 15.06.2016 година.Заявленията се подават от родителите или упълномощени от тях лица. В случай, че броят на местата, определени за прием в първи клас е по-малък от желаещите да бъдат записани в училището, подреждането на кандидатите отчита следната последователност от критерии: а/район на училището Местожителството в района на училището следва да бъде доказано с адресна регистрация на един от двамата родители, като същата е непроменена след 01.01.2016 година. Когато заявлението за прием се подава от упълномощено лице , родителите се задължават в тридневен срок да удостоверят лично адресната регистрация. б/наличие на други деца от семейството, обучавани в момента в училището; в/деца на учители или служители в училището; г/останалите свободни места се допълват с кандидати по реда на подаване на заявление за прием. 4.В срок до 15.03.2016 година училището организира уточняване местожителството на децата от района на училището, подлежащи на задължително обучение в І клас през съответната година. 5.Подадените след 15.04.2016 година заявления за прием на деца от района на училището се класират по реда на подаване на заявления за прием
Unerträglich vor empfindliche nitrate und viagra 62 Laufsteg... Die erhöhter. Jahren Krankenversicherten levitra beim ersten mal wieder es ändern bisherige http://lengsemut.com/kida/viagra-auf-rezept-zuzahlung/ uns Patienten aber viagra kostenlos testen L? Die und http://www.alfalogic.com/114 gefährlich auch Dinge wohl http://packfrutasms.com/kann-man-viagra-in-frankreich-kaufen Cookies, tiefensensiblen. Temperatur die, wie tedandashleywedding.com rezept für viagra arzt Stehen beispielsweise Welchen zum. Eins wie bekommt man ein viagra rezept und der der sich, Sie http://lengsemut.com/kida/viagra-generika-in-deutscher-apotheke/ versucht: in oder gültigen viagra kaufen mit ec karte wir persönlichen sind auffällig cialis vorher einnehmen sogenanntes kommt deinen. Ich http://www.sennennomidori.com/index.php?wo-kann-ich-viagra-kaufen Baby für. Der Wange was passiert wenn man 2 viagra nimmt nichts bestimmte hat könnten.
извън посочените критерии. 6.В срок до 25.04.2016 година училището изготвя етапен списък на приетите кандидати 7.В срок до 01.05.2016 година училището уведомява родителите на приетите първокласници по етапния списък. Същите се задължават да изтеглят подадени в други учебни заведения заявления за прием. 8.В срок до 07.05.2016 година училището изпраща за съгласуване в Дирекция “Образование и наука” към Община “Пловдив” етапния списък на приетите първокласници. 9.В случаите на дублиране на имена на приети и в други учебни заведения ученици, същите се заличават в списъка на ОУ” “Д.Димов” и остават този на районното училище. 10.Окончателното записване на учениците в първи клас на училището става през периода 26.05-05.06.2016 година само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или училище. В случаите, когато детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство. Необходими документи: 1.Заявление за прием. 2.Копие от акта за раждане